1. Tingimuste kehtivus

1.1 Käesolevad Ioutlet Eesti OÜ (edaspidi Müüja) e-poe tellimistingimused (edaspidi nimetatud Tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi Ostja), kes kasutavad www.ioutlet.ee e-poodi (edaspidi e-pood), tellivad e-poest kaupu ja teenuseid (edaspidi Kaup), sealhulgas sõlmides e-poest kauba ostmiseks ostu- müügilepingu (edaspidi Müügileping).
1.2 Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Müügilepingu tingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

2. Kaupade ostmine ja tellimuse vormistamine e-poes

2.1 E-poest on võimalik osta neid Kaupu, millel on link „Lisa korvi“. Kauba hind ja Kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne Kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind.
2.2 Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud Müügilepingust taganeda ning tellitud Kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: Kaup on laost otsa saanud; tegemist on e-poe „Tellimisel“ staatusega Kaubaga, mis on laost otsa saanud; Kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.
2.3 Ostukorv ja tellimuse vormistamine
Ostukorvis olevate Kaupade kogust võib muuta. Kauba tellimiseks tuleb valida sobiv tarneviis. Tarneviisi täpsustused küsitakse edaspidi tellimuse vormistamise lehel. E-poe ostutingimustega saab tutvuda ning nendega nõustumisel kinnitatakse seda, tehes märke („linnuke“) tingimuste ette.
Tellimuse kinnitamiseks tuleb Ostjal vajutada nupul „Mine maksma“ ning Ostja suunatakse lehele, kus tuleb valida sobiv makseviis: Pangaülekanne, pangalink või Järelmaks, sisestada tuleb Ostja andmed ja tarneviis. Tellimuse vormistamisel tuleb Ostjal olla tähelepanelik, sest sellest sõltub tellitud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.
Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Ioutlet Eesti OÜ arvelduskontole või järelmaksulepingu allkirjastamise hetkest. Tasumata tellimuse kinnitust Müüja poolt ei täideta.
2.4 Kaupade eest tasumine.
Kaupade eest on võimalik tasuda: pangaülekandega või järelmaksuga. Järelmaksuga on võimalik tasuda valides tellimuse kinnituse leheküljel LHV järelmaks, Esto järelmaks või iOutleti järelmaks, ning järgides ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Pangaülekandega maksmisel saadetakse kliendi e-posti kontole maksmiseks vajalik pangainfo. Peale ülekande sooritamist võetakse tellimus töösse.
Kõiki ioutleti e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab Ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ioutlet Eesti OÜ esindajatel puudub ligipääs vastavatele krüpteeritud andmetele.
2.5 Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
Kaup toimetatakse Ostja poolt tellimuses sisestatud pakiautomaati. Tarne teostamise kohta teavitatakse Ostjat tellimuse vormistamisel märgitud kontaktandmete vahendusel. Tellitud Kauba transport teostatakse vastavalt tellimuse vormistamise hetkel kehtivatele transporditingimustele.
Tellimuse vormistamisel tuleks Ostjal jälgida esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Kauba kohaletoimetamisel. Ioutlet Eesti OÜ ja kullerfirma ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
Kauba kättesaamisel vaadake Kauba pakend hoolikalt üle. Katkise pakendi korral teavitada sellest koheselt iOutleti klienditeenindust aadressil info@ioutlet.ee
Kui Ostja ei tule Kaubale järele hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast kokkulepitud Kauba kättesaamise kuupäeva, loetakse, et Ostja on Müügilepingut rikkunud ning ta ei soovi Kaupa. Müüjal on õigus Müügilepingust ühepoolselt taganeda ning nõuda kahju hüvitamist (näiteks kauba hoiu- ja transpordikulusid) ja tasaarveldada Müüja poolt kantud kahju Ostja poolt ette tasutud summadega.
2.6 Taganemisõigus
Käesolev taganemise kord ei kehti sõlmitud tarbijakrediidilepingust taganemise korral. Tarbijakrediidilepingust taganemine toimub nimetatud lepingus määratud korras.
2.6.1 Ostjal on õigus põhjust avaldamata taganeda e-poest sõlmitud Müügilepingust 14 päeva jooksul.
2.6.2 Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast mil Ostja on saanud Kauba füüsiliselt enda valdusesse.
2.6.3 Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb teavitada Müüjat oma otsusest Müügilepingust taganeda kirjaliku avaldusega, mis tuleb saata e-postiga aadressile info@ioutlet.ee .
2.6.4 Taganemisõiguse puudumine

Taganemisõigus puudub juhul, kui Ostjale on tarnitud suletud pakendis Kaup, mis on pärast kohaletoimetamist avatud ja/või aktiveeritud.

2.6.5 Müügilepingust taganemine:
Lepingust taganemisel tagastab Ioutlet Eesti OÜ Ostjale kõik viimaselt saadud Müügilepingu kohased maksed, välja arvatud transpordikulud ja kulud kaubale, mis tehtud spetsiaalselt konkreetse lepingu täitmisega, kui kaup peale lepingust taganemist ei ole enam müügikõlblik (näiteks paigaldatud kaitseklaas) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Müüja saab teada Ostja otsusest Müügilepingust taganeda. Ioutlet Eesti OÜ teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Ostja kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Ostja on avaldanud soovi teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Ostjale ei kaasne selliste maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu. Ostja peab Kauba Ioutlet Eesti OÜ-le tagastama viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil ta teatas Ioutlet Eesti OÜ-le Müügilepingust taganemisest. Kauba võib tagastada iOutleti esindusse. Tähtajast on kinni peetud, kui Ostja tagastab Müügilepingu esemeks oleva Kauba enne 14-päevase tähtaja lõppu. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Müüja on Müügilepingu esemeks oleva Kauba tagasi saanud või Ostja on esitanud Müüjale tõendid, et ta on Kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem. Kui Ostja soovib vältida Kauba väärtuse vähenemise hüvitamist, siis tuleb Kaupa kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses ning Kaup tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ning Müügilepinguga seotud kingitusi). Kui Ostja kasutab Kaupa rohkem, kui on vaja teha Kauba olemuses ja toimimises veendumiseks või ei tagasta Kaupa originaalpakendis ja esialgses komplektsuses, siis vastutab Ostja Kauba väärtuse vähenemise eest. Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta Ostjal. Tagastamisele kuuluva Kauba seisukorra halvenemise korral vastutab Ostja Kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on Kaupa kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Kauba väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Ioutlet Eesti OÜ-l õigus Ostjale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates Kauba tagastamisest. Kui Ostja on tagastatavat Kaupa kasutanud või proovinud muul moel, kui seda oleks lubatud tavapäraselt teha poes või ta on kasutanud Kaupa rohkem, kui on vaja teha selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, siis vastutab Ostja Kauba väärtuse vähenemise eest ning Müüjal on õigus see summa tagastamisele kuuluvast ostuhinnast maha arvata. Juhul kui Ostja ei ole nõus Müüja poolt näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus selle kindlaks tegemiseks pöörduda sõltumatu eksperdi poole. Sõltumatu eksperdi kulud tasub pool, kelle seisukoht ei osutunud põhjendatuks. Kui sellise poole välja selgitamine osutub võimatuks, siis jagatakse ekspertiisiga seotud kulud Ostja ja Müüja vahel pooleks.
2.7 Müügilepingu tühistamine
Ostjal on õigus tühistada oma tellimus peale Kauba eest tasumist, kuid enne Kauba kohaletoimetamist ilma lisakuludeta. Müügilepingu/Tellimuse tühistamiseks tuleb Ostjal saata vastavasisuline teade koos Müügilepingu numbriga e-posti aadressile info@ioutlet.ee. Müügilepingu tühistamise kohta saadetakse Ostjale kinnitus.

3. Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

3.1 Müüja tagab Ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal, Ostja nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks, Müügilepingu täitmiseks või Müügilepingu täitmise tagamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt Müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata Ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada Ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud Ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.
3.2 Kui Ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil Ostja poolt tema nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega (nt iseteeninduses) nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab Müüja neid andmeid privaatsuspoliitika fikseeritud tingimustel ja eesmärgil sh. ka Ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-posti või SMS´iga).
3.3 Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Müüjale vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-postile aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

4. Vastutus ja vaidluste lahendamine

4.1 Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava Kauba puhul (Kaup on puudustega), esitada Müüjale pretensioone 1 (ühe) aasta jooksul alates Kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 1 (ühe) kuu jooksul alates Kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Kaupa, kui Kauba kasutamine halvendab veelgi Kauba seisukorda.
4.2 Ostjal on võimalik Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda Kauba parandamist, asendamist või taganeda Müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav Kaup.
4.3 Ioutlet Eesti OÜ ei vastuta: Ostja süül Kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel, kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
4.4 Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendi (arve), mis tõendab, et Kaup on ostetud Müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.
4.5 E-poest ostetud Kaupadega seotud pretensioonid saab esitada e-posti aadressile: info@ioutlet.ee .
4.6 Pretensiooni esitamisel tuleb esitada ka puudusega Kaup. Müüja ja Ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe, kui Kauba puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja Kaup saada diagnostikasse või ekspertiisi.
4.7 Teavet tellimuse kohta saab küsida: E-R e-posti aadressil: info@ioutlet.ee
4.8 Vaidluse lahendamiseks võib Ostja pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel.

5. Muud tingimused

5.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
5.2 Kaupade hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Ioutlet Eesti OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole mõistlikult vajaliku aja jooksul.
5.3 iOutlet e-pood jätab endale õiguse loobuda müügist, kui Kaubaga on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 1000 EUR’i maksev telefon on müügis 100 EUR’iga, on tegemist ilmselge veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et Ostja peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).